fbpx
 • Danish
 • Rental conditions

  Nordic Rentals A/S handels- & lejebetingelser

  Retsforholdet mellem køber/lejer og Nordic Rentals A/S bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående ændringer:

  Almindelige handelsbetingelser:

  Prisfastsættelse

  Alle priser opgives eksklusiv moms og øvrige afgifter. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers bortfalder de. Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato med mindre andet er anført.
  Prisen er vores dagspris fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og øvrige omkostninger.
  Afregning skal ske umiddelbart efter lejekontraktens afslutning eller til de i lejekontrakten gældende terminer med mindre andet er skriftligt aftalt.

  Kontrakter

  Ved kontrakt og/eller aftalekøb forbliver varerne Nordic Rentals’ ejendom, indtil kontrakten og/eller aftalen er opfyldt.
  Underskriverne erklærer sig indforstået med kontraktens indhold og returnerer denne i underskrevet stand.
  Returneres kontrakten ikke inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at betragte som ugyldig.
  Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt men ikke returneret kontrakt.
  Eventuelle tvister behandles ved retten i Horsens.

  Reklamation

  Reklamationer over mangler i antal eller kvalitet skal ske straks efter modtagelsen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten.
  Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 8 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten.
  Følgende udvidede force majeure fritager Nordic Rentals A/S fra forsinkelsesansvar: krig, brand, strejke, lockout, vejrlig ud- og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører samt øvrige omstændigheder, Nordic Rentals A/S ikke forudså eller burde have forudset.
  Betingelser især for leje af lyd, lys, AV og sceneudstyr:

  Sikring af udstyr

  Ved udendørsarrangementer skal alle dele sikres effektivt mod vind og vejr. Ekstra presenninger skal forefindes. Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod.
  Dimensioner af forsyningskabler samt den øvrige installation skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord, og der skal være en elektriker tilstede ved tilkobling.
  Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj. Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til at underkende transporten.
  Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig.
  Nordic Rentals har tegnet forsikring af det lejede i udlejningsperioden. Dette betyder dog ikke, at lejers ansvar og forpligtigelser begrænses herved.
  Køber lejer Nordic Rentals’ forsikring, er lejer forsikret på samme vilkår som Nordic Rentals A/S.
  Lejes udstyret med tekniker, er lejer fuldt forsikret ved køb af Nordic Rentals’ forsikring.
  Dog skal anlægget sikres mod tyveri.
  Eventuelle skader skal straks anmeldes til Nordic Rentals A/S.
  Tyveri og hærværk skal endvidere politianmeldes.
  Lejes udstyret uden teknikker, og tegner lejer forsikring hos Nordic Rentals A/S, er lejeren alligevel ansvarlig for skader, som Nordic Rentals A/S ikke får dækket af forsikringen. Der kan her være tale om:

  • Tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer
  • Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilket der ikke kan påvises skadestidspunkt og/eller årsag
  • Løse kabler og lamper
  • Grov uagtsomhed for så vidt dette ikke kan lægges Nordic Rentals A/S eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.
  • Selvrisiko på udstyr. P.t. DKK 20.000,-
  • Selvrisiko på køretøj. P.t. DKK 8.000,-

  Reparationer og skader

  Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Nordic Rentals A/S.
  Nordic Rentals A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede.

  I lejeperioden

  De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, og de må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig aftale.
  Udlevering af reserveret udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer. Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af samme funktion.
  Ved for sen aflevering af udstyr har Nordic Rentals A/S ret til at kræve ekstra betaling samt få dækket de omkostninger, Nordic Rentals A/S måtte have haft ved anden lejeaftale.
  Undlader lejer at aflevere udstyret tilbage til aftalt tid, medfører dette ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri).

  Annullering af kontrakten

  Ved annullering af indgåede kontakter har Nordic Rentals A/S ret til at opkræve følgende:

  • 60 dage før første lejedag – 30%, af den samlede kontraktsum
  • 30 dage før første lejedag – 60%, af den samlede kontraktsum
  • 14 dage før første lejedag – 100%, af den samlede kontraktsum

  En sådan annullering skal ske skriftligt. Opfyldelse af kontrakten kan ikke efterkommes ved force majeure.

  Hands

  Såfremt evt. aftalte hjælpere ikke er tilstede, erlægges et beløb, der p.t. udgør DKK 2.500 + moms per manglende hjælper.

  Betingelser specielt ved leje af biler:

  Nordic Rentals har i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven tegnet sædvanlig ansvarsforsikring.
  Der er en selvrisiko på DKK 8.000,- per skade. Såfremt der måtte opstå en skade, skal lejeren omgående give meddelelse herom til udlejeren.
  Optages der i anledning af skaden ikke politirapport, er lejeren forpligtet til at fremskaffe fyldestgørende oplysninger til Nordic Rentals om evt. andre implicerede.
  Lejeren er altid erstatningspligtig for liggedagsafsavn med p.t. DKK 250,- per dag. Lejemålet omfatter kun det anførte tidsrum, og kontraktforholdet udløber ved det anførte tidspunkt, således lejeren er forpligtet til at aflevere vognen til Nordic Rentals til aftalt tid, med mindre der inden tidsfristens udløb er truffet skriftlig aftale med Nordic Rentals om lejemålets mulige forlængelse. Returneres vognen ikke til aftalt tid, medfører dette ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri).
  Lejeren hæfter for tab, der påføres udlejeren direkte eller indirekte ved, at Nordic Rentals ikke kan disponere over vognen til aftalt tid. Dette opgøres efter sædvanlig gældende erstatningsprincipper og regler indenfor kontraktforhold i tilfælde af misligholdelse.
  Lejeren hæfter selv for bøder og parkeringsafgifter.
  Tilgodehavender, som Nordic Rentals måtte få hos lejeren som følge af ikke rettidig returnering af vognen eller andet, forrentes af lejeren med rentelovens gældende morarente.
  Kun ved særlig påtegning på kontrakten må vognen føres udenfor landets grænser. Lejemålet omfatter kun lejeren eller personer, der er godkendt af udlejeren og påført kontrakten.
  Uanset om lejeaftalen måtte angive en anden person, firma og/eller selskab til at betale lejen, forsikring m.v. hæfter den eller de på lejeaftalen anførte chaufører solidarisk og direkte for ethvert krav udlejeren måtte have i henhold til lejeaftalen.
  Såvel lejer som eventuelle med-chaufførere skal have gyldigt førerbevis, og aldersgrænsen for chaufføren er 21 år.
  Lejeren må ikke benytte vognen til ulovlige transporter, herunder smugling m.v. og ej heller til slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelse, der på nogen måde kan belaste vognen udover det normale og sædvanlige. Vognen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter, der ville kunne beskadige vognen indvendig eller udvendig.
  Køretøjet må ikke fremlejes eller benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer.
  Lejeren skal ved lejemålets begyndelse påse, at køretøjet er i lovlig stand, og lejeren er ansvarlig for vognens lovlige stand samt pasning under lejemålet.
  I tilfælde af motorstop eller skade må lejeren ikke lade foretage reparation eller slæbning uden udlejerens samtykke.
  Foretager lejeren noget sådant uden udlejerens samtykke, sker det på lejerens egen regning og risiko. Ved leje af bus med fører gælder specielle betingelser. Disse kan rekvireres hos Nordic Rentals A/S.

  Ansvarsbegrænsning

  Nordic Rentals kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren måtte pådrage sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjet, ej heller hvor køretøjet anvendelse helt eller delvis reduceres.
  Nordic Rentals hæfter aldrig for indirekte tab, herunder avancetab.
  Glemte sager i vognen erstattes ikke.

  Ansvarsfraskrivelse

  Nordic Rentals A/S gør opmærksom på at fremmed gods, der transporteres af Nordic Rentals A/S, ikke er forsikret i henhold til det såkaldte fragtføreransvar via Nordic Rentals A/S forsikringer.
  Nordic Rentals A/S fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af skade på gods under transport og handling.
  Vi gør opmærksom på, at kunden bør tegne transportforsikring.
  Har kunden allerede en transportforsikring, skal kundens eget forsikringsselskab sandsynligvis informeres om den forestående transport.