Lejebetingelser

Nordic Rentals A/S handels- & lejebetingelser

Retsforholdet mellem køber/lejer og Nordic Rentals A/S bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående ændringer:

Almindelige handelsbetingelser:

Generelt

 • Lejet udstyr må kun benyttes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan ske ved skriftlig godkendelse af Nordic Rentals A/S.
 • Den tid, udstyret har været udlejet kaldes lejeperioden, med denne forstås den tid udstyret har været borte fra Nordic Rentals A/S lager og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader Nordic Rentals A/S lager regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag.

Prisfastsættelse

 • Lejen beregnes på grundlag af de af Nordic Rentals A/S fastsatte priser.
 • Alle priser opgives eksklusiv moms, øvrige afgifter og forsikring.
 • Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers bortfalder de.
 • Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato med mindre andet er anført.
 • Prisen er dagspris fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt og øvrige omkostninger.
 • Afregning skal ske umiddelbart efter lejekontraktens afslutning eller til de i lejekontrakten gældende terminer med mindre andet er skriftligt aftalt.

Kontrakter

 • Ved kontrakt og/eller aftalekøb forbliver varerne Nordic Rentals A/S ejendom, indtil kontrakten og/eller aftalen er opfyldt.
 • Underskriverne erklærer sig indforstået med kontraktens indhold og returnerer denne i underskrevet stand.
 • Returneres kontrakten ikke inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at betragte som ugyldig.
 • Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt men ikke returneret kontrakt.
 • Eventuelle tvister behandles ved retten i Horsens.

Reklamation

 • Reklamationer over mangler i antal eller kvalitet skal ske straks efter modtagelsen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten.
 • Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 8 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten.
 • Følgende udvidede force majeure fritager Nordic Rentals A/S fra forsinkelsesansvar: krig, brand, strejke, lockout, vejrlig ud- og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører samt øvrige omstændigheder,
 • Nordic Rentals A/S ikke forudså eller burde have forudset.

Sikring af udstyr

 • Ved udendørsarrangementer skal alle dele sikres effektivt mod vind og vejr. Ekstra presenninger skal forefindes. Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod.
 • Dimensioner af forsyningskabler samt den øvrige installation skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord, og der skal være en elektriker tilstede ved tilkobling.
 • Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj. Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til at underkende transporten.
 • Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig.

Forsikring

 • Nordic Rentals A/S har tegnet forsikring af det lejede i udlejningsperioden. Dette betyder dog ikke, at lejers ansvar og forpligtigelser begrænses herved.
  • Det lejede anlæg skal sikres mod tyveri.
  • Eventuelle skader skal straks anmeldes til Nordic Rentals A/S.
  • Tyveri og hærværk skal endvidere politianmeldes.
 • Lejes udstyret uden tekniker, pålægges fakturabeløbet 3% i forsikring.
 • Lejes udstyret uden tekniker, er lejeren erstatningspligtig for skader, som Nordic Rentals A/S ikke får dækket af forsikringen blandt andet:
  • Tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer.
  • Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilket der ikke kan påvises skadestidspunkt og/eller årsag.
  • Løse kabler og lamper.
  • Grov uagtsomhed for så vidt dette ikke kan lægges Nordic Rentals A/S eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.
 • Lejes udstyret med tekniker, er lejer fuldt forsikret.

Reparationer og skade

 • Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Nordic Rentals A/S.
 • Det lejede udstyr skal tilbageleveres i samme stand som ved afhentning. Rengøring, oprulning af kabler, sammenlægning af tæpper, eller anden reetablering af udstyr efter returnering, vil afregnet til lejer efter gældende timesatser.
 • Kunden er altid erstatningspligtig overfor uforklarlig bortkomst, beskadigelse, eller bemaling af det lejede. Kan reparation udføres sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres, erstattes til fuld- eller ny værdi.
 • Nordic Rentals A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede.

Selvrisiko

 • Selvrisiko på udstyr. DKK 22.000,-
 • Selvrisiko på køretøjer. DKK 8.000,-

I lejeperioden

 • De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, og de må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig og skriftlig
 • Udlevering af reserveret udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer.
 • Nordic Rentals A/S forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af samme funktion.
 • Ved for sen aflevering af udstyr har Nordic Rentals A/S ret til at kræve ekstra betaling samt få dækket de omkostninger, Nordic Rentals A/S måtte have haft ved anden lejeaftale.
 • Undlader lejer at aflevere udstyret tilbage til aftalt tid, medfører dette ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri).

Annullering af aftaler

Ved annullering af indgåede aftaler har Nordic Rentals A/S ret til at opkræve følgende:

 • Fra indgåelse af aftale til 60 dage før første lejedag – 30%, af den samlede kontraktsum.
 • Fra 59-15 dage før første lejedag – 60%, af den samlede kontraktsum.
 • Fra 14 dage før første lejedag – 100%, af den samlede kontraktsum.
 • En sådan annullering skal ske skriftligt.
 • Opfyldelse af aftaler kan ikke efterkommes ved force majeure.

Ansvarsbegrænsning

 • Nordic Rentals A/S kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren måtte pådrage sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjer, ej heller hvor køretøjets anvendelse helt eller delvis reduceres.
 • Nordic Rentals A/S hæfter aldrig for indirekte tab, herunder avancetab.
 • Nordic Rentals A/S er ansvarsforsikret og begrænset til 20 mill DKK, forsikringspolice fremsendes efter ønske.

Ansvarsfraskrivelse

 • Nordic Rentals A/S gør opmærksom på at fremmed gods, der transporteres af Nordic Rentals A/S, ikke er forsikret i henhold til det såkaldte fragtføreransvar via Nordic Rentals A/S forsikringer.
 • Nordic Rentals A/S fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af skade på gods under transport og handling.
 • Vi gør opmærksom på, at kunden bør tegne transportforsikring.
 • Har kunden allerede en transportforsikring, skal kundens eget forsikringsselskab informeres om den forestående transport.